Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Additiiviset suhteet > Muut additiivisen suhteen konjunktiot > § 1095 Eikä-rinnastukset

§ 1095 Eikä-rinnastukset

Kielteinen additiivinen konjunktio on kieltoverbin ja -liitepartikkelin sulauma liitekonjunktio eikä (enkä, etkä jne.) (» § 813). Eikä-konjunktion avulla kielletään rinnastettavat erikseen (a). Ensimmäisen lauseen kiellon vaikutusala ei näin ollen ulotu toiseen lauseeseen. Silloin kun kielto koskee molempia rinnastettuja yhdessä, eikä ei ole mahdollinen konjunktio; vain ja käy (b).

(a)
Ei jokainen hevosmies vihaa autoja eikä jokainen automies hevosia. (l) | – – en ole vielä löytänyt suoraa kilpailijaa meille – en Suomessa enkä maailmalla, – –. (l) | Minä olin vähemmän sairas, tai en ollenkaan, ellei sairaudeksi lasketa väsymystä, enkä minä laske. Enkä edes ollut kovin väsynyt kuin ehkä alkuaikoina, – –. (k) | Älä yliarvioi itseäsi älä ota turhia riskejä. (l)
(b)
– – ellei kulkuyhteyttä asunnon ja työpaikan välillä kerta kaikkiaan ole – – kieltäytyminen ei johda päivärahan menettämiseen. (a) ~ *eikä | Kaikki eivät ole kauniita ja rohkeita. (L)

Eikä-ilmaus esiintyy myös myöntölauseen jäljessä; ilmaus on tällöin usein kontrastoiva:

(c)
Totta tämä siis on. Totta eikä unta. (k) | Tiedän että se on 4.17 eikä 16.17, – –. (k) | Työ nuhraantui hikisissä käsissä, eikä edistynyt. (k) | Periaatteessa pidin meidän keskusteluistamme, ne olivat monipuolisia ja kriittisiä, eikä niitten tarkoitus ollut todistaa varsinaisesti mitään, – –. (k)

Huom. Kielteisissä rinnastuksissa esiintyy myös kiteymä ei x sen paremmin kuin y-kAAn: Minussa ei ole sijaa arktisuudelle sen paremmin kuin arkisuudellekaan, – – (k).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot