Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivien luokkia > Muita adjektiiviluokituksia > § 610 Proadjektiivit ja taipumattomat adjektiivit: sellainen, viime

§ 610 Proadjektiivit ja taipumattomat adjektiivit: sellainen, viime

Pronominikantaiset adjektiivit eli proadjektiivit kuten sellainen, muunlainen, jollainen viittaavat johonkin tekstissä tai keskustelussa mainittuun taikka tilanteessa havaittavaan. Proadjektiiveja ovat seuraavat (» § 715):

  • demonstratiivipronominikantaiset: sellainen, semmoinen, tällainen, tämmöinen, tuollainen, tuommoinen
  • kvanttori‑, indefiniitti- ja vertailupronominikantaiset: kaikenlainen, eräänlainen, jonkinlainen, kunkinlainen, monenlainen, minkäänlainen, yhdenlainen; erilainen, muunlainen, samanlainen, toisenlainen
  • relatiivi- ja interrogatiivipronominikantaiset: jollainen, jommoinen, millainen, mimmoinen, minkälainen
  • proadverbikantaiset temporaaliset: silloinen, tuolloinen, kulloinenkin, taannoinen
  • lokatiiviset sikäläinen, täkäläinen (vrt. adverbit siellä, täällä).

Proadjektiivit eivät varsinaisesti kuvaa ominaisuutta vaan viittaavat yhteydestä ilmenevään ominaisuuteen; ne eivät myöskään ole asteikollisia. Proadjektiiveja ei siis voi komparoida eikä niihin liity intensiteettimääritettä: *tällaisempi, *muunlaisin, *varsin jonkinlainen. Vertailuadjektiivit samanlainen, erilainen eroavat muista pronominikantaisista adjektiiveista kuitenkin siinä, että on mahdollista puhua kaltaisuuden asteista ja käyttää astemääritteitä: hyvin samanlainen, varsin erilainen; saattavatpa ne komparoituakin: kahta keskenään erilaisempaa taloa tuskin voisi olla (l). Monia proadjektiiveja käytetään myös substantiivimaisesti (» § 629).

Nomineiksi epätyypillisiä ovat taipumattomat adjektiivit. Tällaisia ovat aimo, ensi, eri, kelpo, koko, pikku, viime sekä puheessa myös eka, toka, vika. Niitä käytetään substantiivin etumääritteinä, siis asemassa jossa määritteen pääte periaatteessa onkin redundantti: pikku tytöllä; vrt. pienellä tytöllä. Ne muodostavat substantiivin kanssa yhdyssanamaisen kokonaisuuden, jonka sisällä ei voi olla muita sanoja (a). Myös tiivistyminen yhdyssanaksi on mahdollista (b). (» § 586.)

(a)
tällä pikku tytöllä | mukavassa ensi tapaamisessa
(b)
tällä pikkutytöllä | mukavassa ensitapaamisessa

Taipumattomat adjektiivit eivät komparoidu. Ne ovat siinä mielessä partikkelimaisia, että ne eivät saa omaa määritettä: *hyvin pikku, *melko eri.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot