Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Määritteenä infinitiivilauseke tai lause > § 623 Infinitiivilauseke: helppo korjata, valmis puurtamaan

§ 623 Infinitiivilauseke: helppo korjata, valmis puurtamaan

Adjektiivin määritteenä toimiva A-infinitiivilauseke ilmaisee, minkä toiminnan suhteen puheena olevan entiteetin ominaisuutta arvioidaan (» § 509). Adjektiivi on lauseessa predikatiivina tai predikatiiviadverbiaalina, ja A-infinitiivilauseke on aina sen jäljessä.

(a)
– – Black & Decker on [hyvin kätevä käsitellä]. (l) | Uskomattomalta kuulostava ajatus ei ole [mahdoton toteuttaa]. (l) | – – silmävarainen arviointi on [yksinkertaisin ja nopein suorittaa], mutta sen luotettavuus riippuu arvion suorittajan taidosta (A) | – – aika on [kypsä siirtyä uuteen kauteen Israelin ja arabien välisissä suhteissa]. (l)

Infinitiivimääritteellisellä adjektiivi-ilmauksella (b) on lähivastine passiivin VA-partisiipissa, joka saa adjektiivin etumääritteekseen (c) (» § 550).

(b)
– – mutta halusin peittää viisastelun ja kirjoittaa niin, että – – teksti olisi miellyttävää lukea. (l)
(c)
Pääoppositiopuolue keskustalle mielipidemittauksen luvut lienevät epämiellyttävää luettavaa. (l)

MA-infinitiivilauseke toimii varsinkin sellaisten adjektiivien määritteenä (tai täydennyksenä), jotka kuvaavat taipumusta tai halukkuutta johonkin toimintaan (» § 508; ks. myös » § 620).

(d)
– – hän on hyvä kertomaan juttuja. (L) | Tottakai olen valmis tekemään kaikenlaisia töitä, – –. (L) | – – asema on testinkin mukaan ihan riittävän nopea lukemaan CD-levyjä. (E) | Olen innokas oppimaan uutta sekä kehittämään itseäni, – –. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot