Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Lohkeama eteenpäin > Yleistä > § 1064 Rakennetyyppi se osui oikeaan se puhe

§ 1064 Rakennetyyppi se osui oikeaan se puhe

Lähinnä puhutussa kielessä tavattavia ilmaustyyppejä ovat lohkeamarakenteet, joissa samaan tarkoitteeseen ikään kuin viitataan kahdesti yhden lausuman kuluessa. Lohkeamassa eteenpäin eli eteenpäin lohkeavissa rakenteissa on kyse yhdestä nominaalisesta lauseenjäsenestä, joka sijaitsee kahdessa paikassa: lauseeseen integroituneena lauseenjäsenenä on pronomini, lisäyksenä tavallisimmin lausuman lopussa leksikaalinen substantiivilauseke. Yhdessä ne muodostavat viittauksen puheena olevaan tarkoitteeseen. Lauseen jäljessä oleva leksikaalinen NP on samassa taivutusmuodossa kuin pronomini ja edustaa siten samaa lauseenjäsentä. Valinnaisena elementtinä leksikaalisen NP:n edellä on partikkeli ni (päinvastaisesta lohkeamasta alkuun eli syntaktisesta etiäisestä » § 1018).

 
[se]1 + V + x [se NP]1 [siinä]1 + V + x (ni) [siinä NP:ssä]1
Se osui oikeaan se puhe. Siinä oli paljon hyvääkin ni siinä alustuksessa.

Tällaista lohkeamaa voidaan pitää konstruktioksi vakiintuneena, kieliopillistuneena lisäyksenä: sen jälkimmäinen osa on yksi syntagmaattisen jälkilisäyksen tyyppi (» § 1055). Lisäys täsmentää ja luonnehtii tarkoitetta, johon pronomini viittaa. Tavallisin tässä tehtävässä käytetty rakenne on olla-verbillinen predikatiivirakenne, jossa subjekti toistetaan lisäyksenä (a), mutta muutkin nominaaliset lauseenjäsenet ovat mahdollisia (b).

(a)
Se on sitten sekava nyt se yliopiston ympäristö. (P)
(b)
Äiti: – – ei se [vauva] kyllä niistä tykänny niistä purkkiruuista, ei se syöny ollenkaan niitä. (P)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot