Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Yleistä > Kieliopilliset sijat ja adverbiaalien sijat > § 1222 Kieliopilliset sijat ja ilmauksen rakenne

§ 1222 Kieliopilliset sijat ja ilmauksen rakenne

Subjektin, objektin ja predikatiivin sijoja nominatiivia, partitiivia, genetiiviä ja akkusatiivia kutsutaan kieliopillisiksi sijoiksi (» § 1221, sijojen nimityksen taustasta » § 1226). Niiden keskeiset tehtävät ilmenevät asetelmasta 164.

Asetelma 164: Kieliopilliset sijat
  Nominatiivi Partitiivi Genetiivi Akkusatiivi
SUBJ Ruoka on pöydällä. Ruoat ovat pöydällä. Ruokaa on pöydällä. Kiviä on matollakin. Hänen täytyy mennä. Näin hänen menevän.  
OBJ Syödään jäätelö. Syön ~ syödään jäätelöt. Syön ~ syödään jäätelöä ~ jäätelöitä. En osta lehteä. Syön jäätelön. Vien ~ vie hänet ulos. Kenet tapasit?
OSMA Täytyy istua täällä koko päivä. En istu täällä koko päivää. Istun täällä koko päivän.  
PREDVI Se on iso jäätelö. Ne ovat isot kengät. Tämä on jäätelöä. Nämä ovat jäätelöitä. Se on minun.  
Muu rakenne Tulen kello kaksi. kaksi autoa, keskellä pihaa auton katto, auton alla, talon kokoinen, erityisen nopea(sti)  

Nominatiivi esiintyy subjektin, objektin ja predikatiivin sijana tietynrakenteisessa lauseessa. Perusmuotona sitä käytetään myös hakusana- ja puhuttelumuotona (» § 12301231). Akkusatiivi (» § 1233) on pelkästään kieliopillinen sija persoonapronominin objektimuotona ja omistuslauseen omistettavan muotona, esim. Minulla on sentään sinut. Genetiivikin määräytyy useimmiten rakenteellisin perustein: se on mm. yksikkömuotoisen objektin ensisijainen muoto, nesessiivirakenteen ja infiniittisten rakenteiden subjektin sija, substantiivin ja adjektiivin substantiivisen etumääritteen sija, adjektiivin ja adverbin intensiteetti- tai tavan määritteen sija sekä tavallisin adposition täydennyksen muoto. Predikatiivin sijana genetiivillä on selvä semanttinen tehtävä omistajaa ilmaisemassa: Tuo koira on minun (» § 1232). Myös partitiivilla on yhtenäinen joskin eri yhteyksissä eri tavoin ilmenevä semanttinen tehtävä, rajaamattomuuden ilmaiseminen (Lautasella on keittoa; Luin kirjaa aamuun asti; Rakastatko kielioppia; keskellä pihaa), mutta subjektin, objektin ja predikatiivin sijana sekin lukeutuu kieliopillisiin sijoihin. Rakenteellinen ehto on myös mm. se, että substantiivilauseke on nominatiivimuotoisen numeraalin tai kvanttorin täydennyksenä aina yksikön partitiivissa: kaksi pientä poikaa, monta tuntia (» § 1234).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot