Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen nominaalisia ellipsejä > Yhteinen lausekkeen edussana tai täydennys > § 1184 Yhteinen substantiivi: Mikon tulos nousi, Matin laski

§ 1184 Yhteinen substantiivi: Mikon tulos nousi, Matin laski

Yhdysrakenteissa ellipsi voi ulottua myös lausekkeen osiin: kahdella substantiivilausekkeella voi olla yhteinen edussana. Edussanat eivät tällöin ole samatarkoitteisia. Yleensä elliptinen jakso on jälkiosana (a), mutta on mahdollinen alkuosanakin, tosin ei teemapaikassa (b). Kun edussanaa ei toisteta, lauseketta edustaa genetiivimäärite.

(a)
Stalinin uhritkin on rehabilitoitu nopeammin kuin suomalaisen kirjallisuuspolitiikan . (k) | Rivitalojen luvut ovat kasvaneet 32:sta 44:ään ja kerrostalojen 31:stä 42:een. (l) | Cultorin liiketoiminnoista leivonnan tulos parani, eläinravinnon pysyi ennallaan ja makeutuksen laski. (l)
(b)
Sipilä valittiin ensin Suomen , sitten maailman naisjuristien järjestön johtoon. (l) | Boccaccio on käyttänyt Decameronensa , samoin kuin Chaucer Canterburyn tarinoidensa aineistona lähes yksinomaan kuulemiaan ja lukemiaan pilasatuja. (A)

Eritarkoitteisuuden ansiosta toistamatta jätetty edussana voi edustaa eri lukua kuin ilmipannun jäsenen edussana:

(c)
Säynätsalon ja Noormarkun kirkot suunnitteli Armas Lindgren, Mäntän W. G. Palmqvist. (l) [ = kirkon] | Sotilaiden virkapuku on varsin jämtti, niin myös bussinkuljettajien ja lentoemäntien . (l)

Edellisissä ryhmien (a–c) tapauksissa, joissa lausekkeen ilmipantu osa on genetiivimäärite, on selvä ellipsi. Sen sijaan ryhmän (d) tapaukset voidaan käsittää paitsi edussanan ellipsiksi (valkoisen ), myös siten, että adjektiivia on käytetty substantiivisesti (» § 625). Näin voidaan hahmottaa myös lauseet, joissa jälkilauseketta edustaa kvanttori- tai vertailupronomini (e). Jos taas edussana on ilmipantuna vain jälkimmäisessä jaksossa, ellipsitulkinta on ilmeisempi (f).

(d)
Mitä ylle – musta pukuko? Valitsin valkoisen. (k) | Aatonaattona Ilpo lähti ostamaan kuusta. Paras maksoi satasen, kelpo kuusikymppiä. Ilpo sormeili rahojaan ja osti harvemman. (k)
(e)
Hän ei voinut puhua yhdestä ongelmasta puuttumatta toiseenkin. | – – myöhemmin hytissä ymmärsin, ettei hän tätä viimeksi loppunutta sotaa voinut tarkoittaa vaan edellistä, ja siitä oli kauan. (k) | [Elitessä] Tauno Palo ‑vainajaa oli kunnioitettu, paitsi pihvillä, myös ikuisella kantapöydällä, ja Matti Pellonpää saisi kohta samanlaisen. (k)
(f)
Maija on käsitellyt pieniä ja Liisa isoja ongelmia. | Osa varsinkin ruotsalaisista, mutta myös suomalaisista naisista on peruuttanut osanottonsa – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot