Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Paikallissijat > Paikallissijojen muuta käyttöä > Essiivi ja translatiivi > § 1258 Essiivin keskeiset käytöt

§ 1258 Essiivin keskeiset käytöt

Abstraktit paikallissijat essiivi ja translatiivi ilmaisevat paikkaa adverbikiteymissä kuten kotona, kaukana, kauaksi sekä reunempana‑, rannemmaksi-tyyppisissä komparaatioilmauksissa.

Essiivi on tyypillisesti olosijainen temporaalisen adverbiaalin sija: tiistaina, jouluna, tänä kesänä, vuosina 1995–2003, talven aikana (» § 1248). Tilan ilmauksissa essiivi on predikatiiviadverbiaalin sija: intransitiivilauseissa lauseke luonnehtii subjektin tarkoitetta tai ilmaisee sen tehtävän (a), ja transitiivilauseissa se luonnehtii sitä minkälaisena tai minä objektin tarkoitetta pidetään, koetaan, nähdään, käsitellään tms. (b) (» § 975976).

(a)
– – hän työskentelee vartijana eläintarhassa. (l) | – – tällaisissa asioissa kannattaa pysyä rauhallisina. (k) | Kommunikaatio on olennainen osa ihmisenä olemista. (l) | – – heittokädet olivat täysin mäsänä, – –. (l)
(b)
Viron presidenttikin oli pitänyt ajatusta huonona pilana, – –. (k) | Kivikaudella käytettiin turkis- ja nahkapaloja vaatteena. (E) | Hyönteiset syödään joskus raakana, – –. (L) | Ohjelmassa rahat annetaan lahjana. (l) | – – hänet löydettiin kuolleena. (l)

Essiivilauseke ilmaisee myös, miltä kannalta tarkoitetta luonnehditaan:

(c)
Paperin kierrättäjinä suomalaiset ovat keskitasoa. | – – kasvattaja – – oli pidetty opettajana ja työtoverina. (l) | Aitomaa ilmoittaa – – yhtyvänsä – – Unto Vesan – – näkemykseen Risto Reippaasta Nalle Puhin parhaana ystävänä. (l)

Olla-verbillisissä lauseissa essiivisijaiseen lausekkeeseen sisältyy muutosalttiuden tai tilapäisyyden merkitys. Tällöin se ilmaisee yleensä tilaa tai toimintaa, jossa joku tai jokin on mahdolliseen muutokseen asti: Hän on ~ työskentelee opettajana. Sen sijaan predikatiivilause Hän on opettaja ilmaisee vain subjektin ominaisuutta (» § 975).

Erityisesti lauseenalkuisena essiivisijainen lauseke voi saada kausaalisen tai konditionaalisen tulkinnan: Presidenttinä hänen täytyy olla esimerkkinä ’koska hän on presidentti’; Sinuna en lähtisi sinne ’jos olisin sinä’ (» § 970).

Huom. Essiivin pääte esiintyy myös adverbeissa ja adverbeina käytettävissä sanoissa: kokonaan, solkenaan, virtanaan, viivana; sikana (siellä oli sikana väkeä), hulluna (se tykkää siitä ihan hulluna) (» § 387).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot