Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä > § 1670 Sinun on tultava, sopimus on tehtävä kirjallisesti

§ 1670 Sinun on tultava, sopimus on tehtävä kirjallisesti

Myös verbiliiton sisältävä nesessiivirakenne (» § 1580) tyyppiä on tehtävä on preesensmuotoisena direktiivisessä käytössä, selvimmin kun se sisältää monikon 1. persoonan tai yksikön tai monikon 2. persoonan pronominin (a). Virallisissa kirjallisissa ohjeissa velvoitettava taho jätetään usein panematta ilmi; ohje on kohdistettu kulloisellekin lukijalle (b); poliittisessa retoriikassa se sisältää yleisen vetoomuksen esim. yhteiskunnallisille toimijoille (c).

(a)
Meidän on huolehdittava tämän pienen Suomen kulttuurista. (l) | Paha on tuhottava. Maria, sinun on tultava tänne. Minun täytyy puhua sinulle kaikesta. (k) | Sinun on hankkiuduttava hänestä eroon, ennen kuin on liian myöhäistä, – –. (k) | – – teidän on luovuttava kaikesta siitä, mihin olette uskoneet ja mitä tavoitelleet. (k)
(b)
Työstä on jätettävä kaksi kopiota. (A) | Sopimus on tehtävä kirjallisesti niissä tapauksissa, jolloin työsuhde on kestänyt tai sen tiedetään kestävän yhtäjaksoisesti vähintään yhden kuukauden – –. (A) | Vuosikokouksen yhteydessä järjestettävään seminaariin on ilmoittauduttava toimistoon viimeistään perjantaina 13.3. (A)
(c)
Eri osapuolet on välttämättä saatava yhteisen palkkalinjan taakse. (l) | Autojen tyhjäkäyttämisestä on ehdottomasti luovuttava. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot