Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Korrelaatin lauseasema > § 1450 Korrelaatin elollisuus

§ 1450 Korrelaatin elollisuus

Refleksiiviaineksen tyypillinen korrelaatti, kuten prototyyppinen subjektikin, on elollis‑, yleisimmin ihmistarkoitteinen. Elotontarkoitteiset korrelaatit ovat silti myös mahdollisia:

 
Blake Edwardsin Victor/Victoria on ohjaajansa onnistuneimpia teoksia. (l) | Osa vaatteista karsiutui pois jo pelkän kokonsa vuoksi. (L) | Vantaan Työväenopistolla pidettävä paneelikeskustelutilaisuus kääntyy vaalitaistoksi jo ennen alkuaan. (l) | Tällä hetkellä liha ja erityisesti broileri ovat hintansa vuoksi houkuttelevia vaihtoehtoja. (l)

Kun korrelaatin tarkoite on eloton, refleksiivisen possessiivisuffiksin asemesta esiintyy myös anaforista pronominia, vaikka refleksiivisyyden ehdot täyttyisivätkin:

 
Prinsessa Dianan Pakistanin-matka karahti kiville jo ennen sen alkua – –. (L) | Varsinkin autoistuminen ja massaturismi ovat jo nykyisellään paisuneet niiden ulottuvilla olevan tilan äärirajoille. (L) | – – arvatenkin Lutoslawskin Preludi ja fuuga kuuluu sen säveltämisvuonna perustetun kamariorkesterin kantaohjelmistoon. (L)

Anaforinen pronomini on elottoman korrelaatin yhteydessä luontevampi kuin refleksiiviaines, jos pronomini on verbikantaisen substantiivin genetiivisubjektina tai objektina tai muussa subjektia vastaavassa asemassa: sen löytäjä vrt. löytää se, niiden halpuus vrt. ne ovat halpoja.

 
Inkatytön ruumis liikutti sen löytäjiä (L) [otsikko] | Jätteiden kuljetukset itään selittyvät osittain niiden halpuudesta. (L) | Tunneli on pelkästään sen kalleuden vuoksi rakennettava vaiheittain. (L) | Asunto- ja autovarkaudetkin lisääntyvät huolimatta niiden luvattomuudesta. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot