Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Deiksis ja anafora > Tilanneviitteisyys > Parafraasit tämä tapahtui, niin kävi(kin) > § 1442 Verbi-ilmausten anaforistyyppinen käyttö

§ 1442 Verbi-ilmausten anaforistyyppinen käyttö

Tilanneviitteisesti voi toimia paitsi pronomini se tai tämä (a) myös proadverbi niin (b) sekä yleisverbi kuten käydä, olla, tehdä, tapahtua. Tällainen verbin ja nominaalisen elementin liitto muodostaa edellä koko lauseessa tai sen osassa esitetyn asiaintilan parafraasin.

(a)
Aloin mekaanisesti siivota huonetta, ja sitä tein koko loppupäivän. (k) | Presidentinvaaleissa oli viimeksi kaksi huonoa vaihtoehtoa, joista toinen valittiin. Se tapahtui äänestämällä ensin hyviä vaihtoehtoja vastaan ja sitten jommankumman huonon vaihtoehdon puolesta. (l) | Minua uhkailtiin, joskus käytettiin myös fyysistä väkivaltaa. Pelkäsin paljon ja minulla oli huono itsetunto. Tämä tapahtui yhdeksännellä luokalla. (l)
(b)
Me pelkäsimme, ettei hän tulisi. Niin tapahtui usein. (k) | Moni peli on ollut aivan hilkulla kääntyä voitoksi, mutta niin ei ole käynyt. (l) | Treenaan yhä täysillä ja niin tulen tekemään niin kauan kuin pelaan, tyttö vannoo. (l)

Adverbi niin voi olla myös tapaa ilmaisevan NP:n kanssa samaviitteinen pro-sana:

(c)
Budjettia ei ole tehty teollisuuden ehdoin, vaikka niin olisi pitänyt tehdäkin. (l) | Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys myös muilla aloilla, mutta niin vain ei ole. (l)

Yleensä kuitenkin pelkkä adverbi niin tai yhdistelmä niin ‑kin ~ niin myös viittaa edellisessä lauseessa mainitun kaltaiseen tilanteeseen (d) (ellipsistä tarkemmin » § 1189).

(d)
Oletko valmis leikkauttamaan hiuksesi lyhyeksi, jos niin vaaditaan? (l) | Koska kaikki nukkumattilajit ovat peräisin trooppisesta Amerikasta, ei niiden hoito ole yksinkertaista, vaikka niin joskus luullaan. (l) | Hän sai lähipöydissä päitä kääntymään ja ilmeisesti oli niin ajatellutkin. (k) | Ilta tummui ja täällä Lapin kaukakorvessa syksyisin yleensä satoi ja niin nytkin. (k) | Joulu muuttuu ja niin myös joulukortit – –. (l)

Huom. Se-pronomini esiintyy useissa kiteytyneissä sanaliitoissa enemmän tai vähemmän anaforisesti käytettynä. Se toimii että-lauseen sekä kun-, jos- ja alisteisen kysymyslauseen kataforisena tukipronominina (» § 1145).

Tilanneviitteisesti käytetty anaforinen se-pronomini on merkitykseltään lähellä konnektiiveiksi kiteytyneitä sanoja siksi, siten ja sikäli, joilla osoitetaan lauseiden välisiä suhteita eli kytketään lauseiden ilmaisemia asiaintiloja toisiinsa. Pronomini se (harvemmin tämä) on myös osana konnektiivisissa lausekkeissa, joiden jälkiosana on postpositio: sen vuoksi ~ takia ~ johdosta, sitä varten, siitä huolimatta (tarkemmin » § 1131).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot