Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Refleksiivisyys nominaalisen lausekkeen sisällä > Partisiippi- tai adjektiivilauseke substantiivin määritteenä > § 1454 Tulkinta juontuu lausekkeen tarkoitteesta

§ 1454 Tulkinta juontuu lausekkeen tarkoitteesta

Refleksiiviaines voi sisältyä substantiivia määrittävään partisiippi- (a) tai adjektiivilausekkeeseen (b). Esimerkkiryhmien (a–b) tapauksissa on refleksiiviaineksen korrelaattina lausekkeen edussana. Korrelaatti ja refleksiiviaines ovat siis samassa lauseenjäsenessä.

(a)
Hevostensa rääkkäyksestä tuomittu mies (l) | Valioliigauraansa aloitteleva Suomen maalijyrä Mika-Matti Paatelainen (l) | [Ennen toisiaan vastaan taistelleiden sotajoukkojen] yhdistäminen (l) | On ihme, että [pelkojensa keskellä elävän kansanedustajan] persoonallisuus kestää hajoamatta palasiksi. (l)
(b)
Maineensa veroinen tykki. (l) | [Ominaisuuksiinsa nähden edullinen laite] kytketään ohjelmalähteen ja erillisten päätevahvistimien väliin, – –. (l) | [Vastustajaansa rutinoituneempi Suomen mestari] teki sen viemällä avauserän 23 minuutin taistelun jälkeen 15–12. (l)

Refleksiiviaines voi sisältyä lausekkeeseen myös ilman korrelaattia, kun se on substantiivisesti käytetyn partisiippi- tai adjektiivilausekkeen täydennyksessä tai määritteessä (c), joskus muutenkin (d).

(c)
Surmansa saanut oli 60-vuotias. (l) | Työpaikkansa menettäneiden määrää kasvattaa perisaksalainen irtisanomiskauden loppuminen vuosineljänneksen loppuun – –. (l) | Asemansa ja persoonansa puolesta dynaamisimmat uskovat niihin. (l)
(d)
Instrumenttiensa virtuoosit [tunnetut jazz-muusikot] pärjäävät raakileidenkin kanssa. (l) | Ivar Raidam on ehkä tunnetuin virolainen rallikuski. Maansa moninkertainen rallimestari käskee N-ryhmän Escort Cosworthia. (l) | Aikansa muotitermeille on yhteistä ainakin yksi asia; – –. (l)

Näissä refleksiiviaines saa tulkintansa lausekkeen tarkoitteesta. Esimerkiksi NP:tä maansa rallimestari käytettäessä kyse on sen ihmisen kotimaasta, johon NP:llä viitataan.

Vaikka refleksiiviaines yleensä saa tulkintansa adjektiivi- tai partisiippilausekkeen sisällä (e), myös lauseen subjekti voidaan tulkita sen korrelaatiksi (f):

(e)
Hän kunnioittaa [itsensä tuntevaa ~ ulkonäöstään huolehtivaa naista]. | Näin presidenttipari tutustui [Meripäivänsä avanneeseen kaupunkiin] mereltä. (l) | Kaikki ranskattaret Phnom Penhissä olivat lukeneet Paris Matchinsa ja seuranneet sydän sykkyrällä [isänsä näköisen sankarin] uraa. (k)
(f)
Hän rakastui [itseään nuorempaan ~ tyttärensä ikäiseen naiseen]. | Kansliapäällikkö halveksi miestä koko loppuikänsä luonnehtien häntä kansliapäällikköaikansa tyhmimmäksi oikeusministeriksi. (l)

Kun adjektiivi- tai partisiippilauseke on predikatiivina, hallitsevan lauseen subjekti on ainoa mahdollinen korrelaatti (g). Substantiivilausekkeen sisäinen viittaus on puolestaan ainoa mahdollisuus, kun lauseke on itse subjektina (h).

(g)
Tampereen Teatterin Päätalo-näytelmä on esikuvansa näköinen hyvässä ja pahassa. (l)
(h)
[Kukaan itseään kunnioittava nainen] ei tee noin. | Hän meni talliin jossa [jalkansa loukannut hevonen] seisoi pilttuussa. (k)

Huom. Agenttipartisiippilausekkeessa olevaa refleksiiviainesta voi sitoa joko partisiipin genetiivisubjekti tai hallitsevan lauseen subjekti:

 
Mikko katseli [veneen jälkeensä jättämää] vanaa. | Mikko kauhisteli [törmäyksen veneelleen aiheuttamaa] vauriota.

Genetiivisubjektin refleksiiviaines tulkitaan kuin mikä tahansa partisiippilausekkeen jäsen. Ilmauksessa äitinsä hylkäämä lapsi on kyse lapsen äidistä. Ilmauksen törmäyksensä aiheuttama sotku possessiivisuffiksi taas saa tulkintansa partisiipin ulkopuolelta: Hän kauhisteli törmäyksensä aiheuttamaa sotkua.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot