Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Eksklamatiiviset lausumat > Väitelauseet ja affektisuus > Kvanttorien ja kiellon vahvistimet > § 1721 Kvanttorit: aina myöhässä, kaikki tietävät

§ 1721 Kvanttorit: aina myöhässä, kaikki tietävät

Universaalisia kvanttoriadverbeja ja niiden kaltaisia määrän ja ajan ilmauksia kaikki, koko ~ koko ajan, aina, (ei) ikinä ym. käytetään affektisissa ilmauksissa sillä tavoin, että niiden kirjaimellinen tulkinta ei ole edes tavoiteltua; kyseessä on konventionaalistunut ”sallittu liioittelu”. Ilmaukset esiintyvät lauseessa adverbiaalina tai nominin määritteenä (» § 751).

 
Mulla ei ole mitään päälle pantavaa. | Sä olet aina myöhässä. | En olisi ikinä arvannut. | Kaikkihan sen tietävät.
 
– Toivottavasti ei käy kuten Ruotsissa, missä joka ainoa halukas jeppe saa tehdä almanakkoja ja niihin nimistöjä mielensä mukaan. (l) | Minähän yritän parhaani, mutta kun joukossa on porsaita, jotka koko ajan keskeyttävät. (k) | – Älä aina valehtele, Mallu sanoi, nousi vuoteelta. (k)
 
L: Kato ehän mä pitäny lomaa ku kaks viikkoo. ↑mul on joku semmonen handikappi siinä et mä en pysty organisoimaan,
T: Joo sul [on] aina (.) kauhee hinku sinne työpaikalle.
L: Juu:. (p)

Taipumaton sana koko on tulkittavissa partikkelistuneeksi, kun se liittyy jaotontarkoitteiseen substantiiviin ja on painoton. Se vaikuttaa tällöin koko lausuman tulkintaan tehden siitä emfaattisen.

 
Mutta sitten tuli se päivä joka lopetti koko homman. (k) | – – Arafatin tekemät mielivaltaiset muutokset asettavat koko vaalien uskottavuuden kyseenalaiseksi. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot