Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö > § 1731 Yleistä affektisen sävyn kiinnittymisestä muotoainekseen

§ 1731 Yleistä affektisen sävyn kiinnittymisestä muotoainekseen

Sen lisäksi, että on olemassa koko joukko nominijohdoksia, joita nimitetään (deminutiivis-)affektisiksi (» § 206) ja joiden käyttö ilmentää puhujan asenteita ja suhtautumista, myös eräillä keskeisillä taivutuspäätteillä ja johtimilla on väljän perusmerkityksensä ohella kontekstisidonnaisempia käyttöjä, joihin sisältyy affektinen sävy. Useissa tapauksissa jonkin taivutusluokkaa edustavan oppositioparin tunnusmerkkinen jäsen, esim. monikko (vs. yksikkö), imperfekti (vs. preesens) tai konditionaali (vs. indikatiivi), kerää helpommin itseensä erityismerkityksiä kuin parin tunnusmerkitön ja taajakäyttöisempi jäsen. Kielellisiä toimintoja ja tehtäviä, joissa affektisesti tulkittavia kieliopillisia morfeemeja varsinkin esiintyy, ovat toivotukset, arviot ja kannanotot sekä toisaalta pyynnöt ja ehdotukset.

Huom. Yli-Vakkuri (1986) on ensimmäisenä systemaattisesti kartoittanut suomen kielen keskeisten kieliopillisten tunnusten ja muotojen affektisia käyttöjä. Hän on nimittänyt tätä käyttöä toissijaiseksi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot