Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modukset > Konditionaali > § 1592 Suunnittelun, ennustamisen ja kuvittelun modus

§ 1592 Suunnittelun, ennustamisen ja kuvittelun modus

Konditionaaliin liittyy mahdollisuuden merkitys eri mielessä kuin muihin modaalisuuden ilmaisukeinoihin: se osoittaa esim. suunniteltua, ennustettua tai kuviteltua asiaintilaa (a). Suunnitelmat ovat olemassa ajattelun, tahdon, mielikuvituksen tai päättelyn tasolla, eivät (vielä) todellisessa maailmassa. Kysymys on tällöin intensionaalisesta asiaintilasta, mahdollisuudesta yhtenä ajateltavissa olevana vaihtoehtona.

(a)
Tästä kankaasta tulisi hyvä takki. | Menisinkö sienimetsään vai poimisinko ensin puolukoita? | Yhtiömallin avulla saataisiin luoduksi Suomeen riittävästi julkisia palveluja tuottavien yritysten verkosto. Näin saataisiin aikaan aitoa kilpailua kuntien palveluntuotantoon. (E) | Näytät niin tyylikkäältä, että sopisit seisomaan vaikka presidentinlinnan kulmalle. (k)

Konditionaalin käyttö ennusteissa perustuu siihen, että mahdollinen asiaintila esitetään suhteessa johonkin kuviteltuun tilanteeseen. Ennustetulkintainen konditionaalilause esim. jatkaa jotain kuvitelmaa tai oletusta, kehittelee sen pohjalta seurauksia ym. asiaintiloja.

(b)
Pidän tällaista ajattelua virheellisenä. Uskon, että sen toteuttaminen tulisi hyvin kalliiksi. Se nostaisi työssäkäyvien veroja ja saattaisi houkutella väärinkäytöksiin. (L) | Poimintahakattukin metsä on vielä erittäin monimuotoinen ekosysteemi, joka luonnollisen kehityksen myötä vähitellen palautuisi sulkeutuneeksi sademetsäksi. (L) | Toinen syöpää laukaiseva tekijä voi olla UV-säteilyn vaikutus solujen perimään, dna:han. Siihen perustuisi syövän kehittyminen ihoalueille, jotka ovat palaneet vuosia sitten. (L)

Kun referoidaan jonkun (esim. haastateltavan) aikeita ja tahtoa, käytetään 3. persoonan konditionaalimuotoa (c). Referoivassa sivulauseessa konditionaalilla voidaan sen sijaan osoittaa epäilevää suhtautumista alkuperäiseen lausumaan (d).

(c)
Pellikka aloittaisi esteiden raivaamisen Pekkasen työryhmän esityksillä. (l) | Tampereella puhunut Simo Pokki harkitsisi päivähoidon siirtämistä sosiaali- ja terveystoimesta opetustoimeen. (l)
(d)
Julkisuudessakin esitetyt väitteet siitä, että lisääntyvä kilpailu nostaisi sähkön hintaa, ovat vailla perusteita.

Huom. Lasten kielessä kuvitteellisen tilanteen konditionaali esiintyy leikin suunnittelussa. Sillä luodaan tilanne, johon leikissä siirrytään.

 
Aino: Tää kaatuis tähän ja se tulis lohruttaa toi isosisko.
Eeva: Oi‑, eiku tää tulis lohduttaa, jooko?
Aino: Salaa, salaa se tulis.
Eeva: Joo, oi pientä raukkaa. (– –)
Aino: Nyt, nyt sitä ei sattuis enää, tää äiti kantais sen. (P; Kauppinen 1998)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot