Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modukset > Imperatiivi > § 1591 Imperatiivilauseen deonttisuus

§ 1591 Imperatiivilauseen deonttisuus

Imperatiivimodus on käskylauseen verbin muoto, joka edustaa deonttista modaalisuutta. Käsky- eli imperatiivilause on prototyyppinen tapa muodostaa direktiivi, jolla puhuja käskee, kehottaa, pyytää, antaa luvan tai neuvoo. Imperatiivia käsitellään lähemmin luvussa Imperatiivi ja muut direktiivit. Imperatiivin ilmaisema velvoite tai lupa on aina lähtöisin tilanteesta, direktiivin esittäjästä (a), kun taas muilla keinoin osoitetun deonttisuuden lähteenä on useammin normi, tapa, laki tai jokin muu tilanteen ulkopuolinen auktoriteetti (b). Oletukseen, hypoteettisen tilan esittämiseen voidaan käyttää imperatiivin monikon 1. persoonaa, morfologista passiivia tai jussiivia (c) (» § 1666).

(a)
Odota vähän. | Tulkaa sisälle. | Ottakoot kaikki tavarat mukaansa. | Älä sitten puhu tästä kenellekään.
(b)
Opiskelijoiden täytyy valmistua viidessä vuodessa. | Tässä pitää olla allekirjoitus. | Toisen maalle tulta ei saa tehdä ilman lupaa. (A)
(c)
Olettakaamme esimerkiksi, että psykologi A väittää, että älykkyydestä periytyy noin 70 %. (E) ~ oletetaan | Olkoon kolmion ABC ympäri piirretyn ympyrän säde R.

Ei-direktiivisiä merkityksiä imperatiivilauseella on varsinkin yhdyslauseen osana. Kun imperatiivilause esiintyy yhdyslauseen alkuosana, se ilmaisee ehtoa eli on jos – niin ‑konstruktion veroinen (d) (myös » § 1133). Jussiivi toimii luvan, velvollisuudesta vapauttamisen merkityksessä konsessiivista sivulausetta vastaavissa tapauksissa (e).

(d)
Ottakaa minut mukaan, niin saatte luotettavan turvamiehen. (k) ’jos otatte minut mukaan, niin saatte luotettavan turvamiehen’
(e)
Olkoon vain puheenjohtaja, minä en häntä usko. ’vaikka hän onkin puheenjohtaja’ | Suomalaiset taitavat olla vähän kateellisia meille, mutta olkoot vain, siihen heillä on meidän lupa! (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot