Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Modaaliset lausetyypit > Imperatiivi- eli käskylause > § 889 Käskylauseen ominaisuuksia

§ 889 Käskylauseen ominaisuuksia

Imperatiivimuodon sisältävä lause edustaa omaa lausetyyppiään, käskylausetta. Kun verbin modus on imperatiivi, lause poikkeaa syntaktisilta ominaisuuksiltaankin väitelauseesta, toisin kuin konditionaalin tai potentiaalin sisältävä lause. Imperatiivi- eli käskylause on subjektiton ja yleensä myös verbialkuinen (poikkeuksia » § 1653). Imperatiivilauseen keskeisenä puhefunktiona on kehotuksen tai pyynnön esittäminen vastaanottajalle.

Käskylauseella on muut persoonavaihtoehdot paitsi yksikön ensimmäinen. Vain monikon 1. persoonan tunnus -mme on sama kuin indikatiivissa:

 
  Yksikkö Monikko
1. Lähtekäämme ~ Lähdetään Porvooseen.
2. Lähde Porvooseen. Lähtekää Porvooseen.
3. Lähteköön Porvooseen. Lähtekööt Porvooseen.
    Passiivi: Lähdettäköön Porvooseen.

Käskylauseeseen voi liittyä nominaalinen puhutteluilmaus, joka ei ole subjekti, sillä se ei kongruoi verbin kanssa, esim. Tulkaa sisään, lapset (» § 16501651).

Kolmannen persoonan imperatiivia, jonka tunnuksia ovat ‑kOOn, ‑kOOt, nimitetään jussiiviksi. Se poikkeaa muista imperatiiveista morfosyntaktisesti: subjekti – myös elotontarkoitteinen – on jussiivin yhteydessä mahdollinen, samoin passiivi: Asia jääköön minun puolestani; Asia jätettäköön minun puolestani. Muodolla on myös kaksi tempusta, preesens (väittäköön) ja perfekti (olkoon väittänyt). Jussiivilauseet eivät ilmaise niinkään vastaanottajaan kohdistuvia käskyjä kuin ohjeita ja suosituksia: Tästä tehtäköön päätös 13.3. mennessä (tarkemmin » § 16661667).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot