Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja > näyttelijä-tär, Virta-ska > § 192 tAr-sanojen muoto ja merkitys

§ 192 tAr-sanojen muoto ja merkitys

Feminiinijohdokset ilmaisevat naispuolista yksilöä. Kantasanana on tavallisesti sellainen ihmisen nimitys, joka ei muodollaan ota kantaa tarkoitteen sukupuoleen. Suurin feminiinijohdosten ryhmä ovat tAr-johdokset.

Johdin ‑tAr (: ‑ttAre-) liittyy kantasanan (heikkoon) vokaalivartaloon (henge-tär : henge-ttäre-). Sanoissa kuninga-tar, ruhtina-tar ja valtia-tar johdin korvaa kantasanan nominatiivimuodon loppu-s:n. Johdostyyppiin kuuluu satakunta sanakirjalekseemiä. Uudismuodosteet ovat mahdollisia.

Kun kantasana ilmaisee ammattia, tointa tai asemaa, tAr-johdos tarkoittaa kyseisen ammatin tai toiminnan naispuolista harjoittajaa tai naispuolista asemassa olijaa (a). Jotkin tAr-johdokset ilmaisevat ammatin tai arvon haltijan vaimoa (b), periytyvissä arvonimissä joko arvon naispuolista haltijaa tai arvon haltijan vaimoa (c).

(a)
jumalatar, myyjätär, näyttelijätär, papitar, perijätär, rakastajatar, sankaritar, seppeleensitojatar, ystävätär (PS), suojelijatar, yökerholaulajatar (skt)
(b)
kenraalitar, maaherratar, piispatar (PS), vuorineuvoksetar (skt)
(c)
herttuatar, kreivitär, kuningatar, ruhtinatar, tsaaritar, vapaaherratar

tAr-johdoksia muodostetaan myös paikannimistä: maan, maanosan, maakunnan tai kaupungin nimistä (d). Tällöin tAr-johdos tarkoittaa tämän yleensä ulkomaisen paikan naispuolista asukasta.

(d)
kreikatar, ranskatar, tanskatar (PS), englannitar, saksatar, italiatar, kiinatar, puolatar (skt), amerikatar (E) | pariisitar, roomatar (PS), napolitar (L), oulutar (l)

Satunnaisempaa tällaisten johdosten käyttö ja muodostus on, jos kyseinen paikka on kaukainen tai pieni tai sen nimi pitkä (monitavuinen tai -osainen) tai äänneasultaan suomelle vieras: hondurasitar, indonesiatar, sanmarinotar, madriditar, newyorkitar. Ryhmän (d) tAr-johdosten sukupuolineutraali vastine on lAinen-johdos, esim. kreikkalainen, pariisilainen (» § 190191), jollaisen voi muodostaa mistä hyvänsä paikannimestä.

Muita substantiivikantaisia tAr-johdoksia ovat esim. seuraavat, joista osa on mytologisen olennon nimityksiä:

(e)
kaunotar, kohtalotar, kotihengetär, onnetar, runotar (PS), Aallotar, Kanteletar

Näissä samoin kuin paikannimikantaisissa johdoksissa (d) kantasanana ei ole olennon nimitys, vaan tAr-johdin tuo muodosteeseen sekä olennon että feminiinisyyden merkityksen.

Huom. tAr-johdosten kanssa samanloppuinen sana on tytär, josta johdin ‑tAr on kehittynyt. Johdostyyppi on peräisin itämurteista, joissa tAr-johdoksia on esiintynyt naisen sukuniminäkin, esim. Kartutar (vrt. Karttunen), Leinotar.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot