Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Lausumapartikkelit > Selittävät lausumapartikkelit > § 807 Kato ~ katto(s) ja siis selittävinä lausumapartikkeleina

§ 807 Kato ~ katto(s) ja siis selittävinä lausumapartikkeleina

Vain puhutussa kielessä esiintyvä selittävä lausumapartikkeli on verbin imperatiivimuodosta kiteytynyt kato ~ katto(s) (a–b). Toisin kuin ku(n) se voi esiintyä sekä vuoron alussa, keskellä että lopussakin, mutta myös samassa vuorossa kun-partikkelin kanssa (b).

(a)
V: Saarinen nii oliko hän toukokuun loppuu. Eiks nii,
A: Ei. Katos nään on viimenem päivä – –. (P)
(b)
V: No saisko sieltä, jotakin sellasta mis olis tuntipalkan, määrä.
A: No tuntipalkka mutta kun ei se tee sitä kahreksaa tuntia päiväs kato (P)

Siis toimii päättelyn merkkinä (» § 1132), mutta myös sellaisen selityksen merkkinä, jolla tarkennetaan jotakin edellä esitettyä (c–d). Se voi sijaita useissa paikoissa, tavallisesti lausuman alussa tai verbin jäljessä. Selityksenä ja tarkennuksena voi olla paitsi lause myös lauseke tai yksittäinen sana (d–e) (» § 10711073).

(c)
V: Tota ootas nytten. Sä sanoit et se [lava] lähtee perjantaina e- eiku lauantaina veks.
S: Ei siis se on maanantaiaamuun asti,
J: Aha, millos se tulee. (p)
(d)
Ja vaikka se olisi kirjoitettu suomeksi, hän laittaisi siihen tahallaan ranskaa, silloin kun puhuisi minusta. Siis silloin, kun hän valittaisi minusta. (k)
(e)
M: Me lähetään Maarianhaminaa, hah Yhen Liisan kanssa,
P: [Ahaa, ]  
M: [Nii:.] Että tuota (.) [mä oon-]
P:   [Siis sinä.]
M: N:ii minä ja yks Liisa lähetään – –. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot